Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tại Kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

STT

Tên Nghị quyết

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Văn bản

1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

04/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

2

Bổ sung Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

3

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh

06/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

4

Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

07/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

5

Phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

6

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

09/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

7

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

8

Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/2023/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

9

Sửa đổi, bổ sung quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

52/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

10

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4)

53/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

11

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông

54/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

12

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể

55/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

13

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025

56/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

14

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 8)

57/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

15

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

58/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

16

Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

59/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

17

Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)

60/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

18

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

61/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

19

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn năm 2024

62/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

20

Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

63/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

21

Nghị quyết về việc bầu chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

64/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

22

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

65/NQ-HĐND

01/8/2023

Tải về

23

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

66/NQ-HĐND

02/8/2023

Tải về


Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị