Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2019
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh,Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh,Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:


Mô hình sản xuất chè VietGAP tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn

Công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBNDtỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020...; phối hợp chặt chẽ với Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo cấp huyện, thành phố triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn;tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Củng cố mạng lưới quản lý ATTP 3 ngành Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; phát huy vaitrò chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của UBND và Ban Chỉ đạo công tác ATTP các cấp đặc biệt là xã, phường, thị trấn.

Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật như tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo đủ điều kiện an toàn trong chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.

Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn như thực hiện các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; nhân rộng mô hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn toàn tỉnh; phổ biến hướng dẫn người dân, doanh nghiệp qui mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;cập nhật công khai kết quả phân loại A, B, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản trong phạm vi toàn tỉnh Bắc Kạn; chủ động phối hợp với các Báo, Đài kịp thời thông tin đầy đủ về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và truyền thông, quảng bá thực phẩm nông, lâm,thủy sản an toàn; thông tin đầy đủ, kịp thời về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông lâm, thủy sản và hướng dẫn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng. Thông tin, quảng bá về các cơ sở sản xuất,kinh doanh sản phẩm an toàn, giới thiệu cho người dân địa chỉ nơi bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và xác nhận an toàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP như tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực từ ngày 07/02/2019; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức giám sát an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc cáctrường hợp vi phạm an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra liên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; ưu tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản, cơ sởgiết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở sảnxuất, nhập khẩu đưa sản phẩm vi phạm chất lượng ra lưu thông trên thị trường;tổ chức kiểm tra các đơn vị được giao nhiệm vụ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nhằm phát hiện kịp thời giải quyết vướng mắc, bất cập để hỗ trợ hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

Nâng cao năng lực như cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm do trung ương tổ chức; tiếp tục hỗ trợ cấp huyện, thành phố trong việc thống kê, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản.

Việc triển khai đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành,địa phương thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu như: Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; tỷ lệ mẫu nhiễm dư luợng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và chất cấm, nấm mốc không đảm bảo an toàn chiếm từ 2% trở xuống (năm 2018 là 4,7%); phấn đấu 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thựcphẩm và 100% thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm rõ địa chỉ trên địabàn được kiểm tra đột xuất, xác minh, xử lý thông tin./.

https://sonnptnt.backan.gov.vn


Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị