Cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Bắc Kạn học tập lý luận chính trị năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TĐTN-XDĐ ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Ngày 28/6/2021, cơ quan Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề lý luận về chủ nghĩa Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh (theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG, ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên) và quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 26 đồng chí (100%) cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.
anh tin bai
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nông Bình Cương - UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan đã thông tin một số nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và triển khai các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng.

Đồng chí Nông Bình Cương - Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, học tập về các bài học lý luận chính trị và tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên. 

Tin tức mới nhất2017 © Bản quyền thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3500 372 | Email:ttvh.tdbk@gmail.com
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị